هرهفته يك گفته

 

مادام رولان همه مردم از خوشبختي حرف ميزنند ولي كمتر كسي است كه معناي آن را بداند
حضرت محمد آينده نگري نيمي از معيشت است
آلوفن بيسمارك هنگام ازدواج بيشتر با گوشهايت مشورت كن تا با چشم هايت
كارل سندبرگ هر واقعه اي در آغاز به صورت يك روياست
جاحظ هر نوشته اي ارزش يكبار خواندن را دارد
كاترين پاندر هر كس با عشق الهي متحد شود اندكي از بهشت را در زمين مي آفريند
حضرت محمد زيبايي شخص در گفتار اوست